1 Wij/My Dartstraining: My Dartstraining treedt op als aanbieder van (online) diensten met betrekking tot (darts)-toernooien en trainingen en de organisatie hiervan.

2 Jij: Degene die een lidmaatschap bij My Dartstraining afsluit en deelneemt aan trainingen en/ of toernooien aangeboden door My Dartstraining.

3 Tussentijds toernooi: Een terugkomend toernooi dat ongeveer om de 8 a 10 weken zal worden gehouden. Voor het tussentijdse toernooi is geen lidmaatschap verplicht, maar je moet wel 4 keer per 10 weken naar de training zijn geweest om je automatisch te plaatsen voor het tussentijdse toernooi. Tijdens het tussentijdse toernooi wordt er gestreden om de wisselbekers voor iedere klasse.

4 Carriéretoernooi: Geldtoernooi waarbij er voor elke klasse een gegarandeerde prijzenpot is. Om deel te kunnen nemen is een lidmaatschap verplicht.

5 Training: Avond waarop elke speler gegarandeerd vier wedstrijden speelt op eigen niveau. Verschillende locaties in Nederland geven de training. Voor de training is geen lidmaatschap verplicht.

6 Klassensysteem: Systeem waarbij verschillende niveauklasses worden gehanteerd.

7 Promotie: Als de promotiecriteria zijn bereikt, moet de speler het eerstvolgende toernooi of de eerstvolgende trainingsavond een klasse hoger spelen.

8 Degradatie: Als de criteria om te handhaven niet zijn bereikt, dan moet je de eerstvolgende training een klasse lager gaan spelen. Degraderen bij de toernooien kan niet, dit kan alleen per lidmaatschapsjaar. Om volgend lidmaatschapsjaar te degraderen kan je je verzoek per mail sturen.

9 Contributie: Prijs van het jaarlijkse lidmaatschap van My Dartstraining. Dit lidmaatschap is vereist om deel te kunnen nemen aan de toernooien.

10 Inschrijfgeld: Betaling om deel te kunnen nemen aan een training of toernooi. Dit bedrag dient voor aanvang van de training of het toernooi betaald te worden aan de wedstrijdleiding.

11 Poules-systeem: Door middel van poules wordt bepaald wie er tijdens een toernooi door gaat naar de volgende ronde en wie naar de verliezersronde. Dit wordt gebaseerd op het aantal gewonnen wedstrijden en/of het aantal legs voor (bij gelijk aantal gewonnen wedstrijden). De nummer laatste van elke poule gaat naar de verliezersronde. De overige spelers gaan door naar de winnaarsronde.

12 Knock-out fase: Systeem waarbij de winnaar doorgaat in het toernooi en de verliezer direct is uitgeschakeld. Dit is het vervolg van de poulefase. De verliezer moet de volgende wedstrijd schrijven.

13 Online profiel op Mydartstraining.nl: Elke deelnemer van trainingen en/of toernooien dient voorafgaand aan de eerste deelname een profiel aan te maken op mydartstraining.nl. Hierop worden alle persoonlijke vorderingen van elke deelnemer bijgehouden.

 

                                                               Contributie en lidmaatschap
1. Wat houdt het lidmaatschap van Mydartstraining in?

Het Mydartstraining lidmaatschap is persoonsgebonden en geeft toegang tot Mydartstraining diensten, zoals deelname aan toernooien en online registratie van uw vorderingen in de dartssport. Zonder lidmaatschap is het niet mogelijk om deel te nemen aan de Mydartstraining careertoernooien. Het is wel mogelijk om deel te nemen aan de wekelijkse trainingen.

2. Wie kan lid worden van Mydartstraining?

Iedereen die in Nederland woont kan lid worden van Mydartstraining. Op termijn zullen er in steeds meer plaatsen in Nederland trainingen en toernooien worden aangeboden.

3. Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschap jaar?
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt ieder jaar automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij voor 31 december wordt opgezegd. In het laatste geval wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd en zal er in januari geen incasso meer plaatsvinden.

4. Betaling contributie

De contributie wordt jaarlijks vooruit betaald. Het eerste jaar betaalt u zelf de contributie via de website. Vanaf het tweede lidmaatschapjaar word de contributie geint door middel van een automatische incasso.
De automatische incasso zal jaarlijks worden afgeschreven tussen 21 en 28 januari.
De contributie dient overgemaakt danwel geïncasseerd te zijn voor aanvang van deelname aan een toernooi. U dient dit zelf te controleren.

5. Hoogte contributie

De hoogte van de contributie bedraagt €25 ,-per jaar. Lid worden is alleen mogelijk via de website www.mydartstraining.nl.

6. Wijziging tarieven en voorwaarden

De contributie en/of voorwaarden van het Mydartstraining lidmaatschap kunnen per 1 januari worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk 1 november gepubliceerd op www.mydartstraining.nl. De contributie kan tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen en heffingen die Mydartstraining krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te rengen. Dit kan Mydartstraining doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van deze wet of regelgeving en zonder publicatie.

7. Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?

Het lidmaatschap dient bij voorkeur via de mail te worden opgezegd. Een opzegging kan ook per post worden opgezegd. De opzegging moet voor 31 december door Mydartstraining zijn ontvangen. Opzeggen per mail kan via het mailadres : opzeggen@mydartstraining.nl. Vermeld hierbij je naam en Mydartstraining stuurt een bevestiging van het bericht en zal het jaar erop niet meer incasseren. In het jaar dat het bedrag is geïncasseerd bent u nog speelgerechtigd voor alle toernooien.

8. Wat gebeurt er nadat het lidmaatschap is opgezegd?

Mydartstraining stuurt een schriftelijke bevestiging (per post of mail) van de opzegging.
Het lidmaatschap blijft bestaan tot het eind van het lopend kalenderjaar. Het restant van de betaalde contributie over het lopend kalenderjaar wordt niet terugbetaald door Mydartstraining. De aan het lidmaatschap gekoppelde Mydartstraining diensten komen te vervallen per 1 januari van het opvolgend jaar.

9. Wat gebeurt er als de contributie te laat wordt betaald?

Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, wordt uw lidmaatschap opgeschort tot de betaling voltooid is. Alle voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn, vervallen totdat je de volledige contributie hebt betaald. In de tussentijd kan je niet deelnemen aan toernooien van Mydartstraining. Bij de tweede incasso komt er een verhoging van €5,- voor administratiekosten.

10. Ik ben lid geworden, maar heb me bedacht. Kan ik het lidmaatschap geld terugkrijgen? 

Op het moment dat je lid bent geworden van mydartstraining, heb je veertien dagen bedenktijd, tenzij je al gebruik hebt gemaakt van een dienst waarbij het lidmaatschap nodig is (careertournements). Heb je nog geen gebruik gemaakt van je lidmaatschap, en heb je je bedacht over het lidmaatschap mag je een mail sturen naar info@mydartstraining.nl of je neemt telefonisch contact op en dan wordt het lidmaatschap bedrag terug gestort.

11. Ik ben lid geworden door de gratis actie van mydartstraining en wil direct opzeggen. Kan dat? 

Dat is mogelijk. Mydartstraining een uitzondering op de regel dat het lidmaatschap per direct wordt beëindigd als de speler het premium lidmaatschap binnen zes maanden stopzet. De speler na opzegging van het lidmaatschap ook niet meer speelgerechtigd tijdens de careertournements.

 

                                                              Aansprakelijkheid
1. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Mydartstraining aan het beheer van de website en de organisatie van toernooien en trainingen besteedt, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door Mydartstraining openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen MyDartstraining niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor MyDartstraining in het leven roepen.
2. MyDartstraining kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website.
3. Voorts kan MyDartstraining niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) toernooien of trainingen.

                                                             Slotvoorwaarden
1. Op de overeenkomsten die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. MyDartstraining is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier weken na bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld in werking.

                                                             

                                                                 Huisregels
1. My Dartstraining staat voor sportiviteit en gezelligheid en is bedoeld ter promotie van de dartssport. Van jou wordt daarom verwacht dat je je sportief opstelt tijdens de toernooien en trainingen van Mydartstraining.
2. Om bovengenoemde reden zal er streng worden opgetreden tegen fysiek of verbaal geweld. In het geval van fysiek of verbaal geweld zal een onmiddellijke schorsing van minimaal twee jaar volgen. Afhankelijk van de ernst van het gebruikte geweld kan deze schorsing oplopen, tot een maximale schorsing voor onbepaalde tijd. Tijdens een schorsing mag de deelnemer gedurende deze schorsing niet deelnemen aan de careertoernooien van Mydartstraining.
3. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn op de juiste baan. Voor aanvang van de wedstrijd wordt er omgeroepen wie er op welke baan moet spelen. Vanaf dat moment heb je vijf minuten de tijd om je te melden bij deze baan. Doe je dit niet, dan kan jouw tegenstander je nog een keer laten omroepen bij de wedstrijdleiding. Wanneer je je vervolgens niet binnen drie minuten alsnog bij de juiste baan meldt, mag de tegenstander de wedstrijd claimen. Je hebt dan automatisch verloren met nul legs voor.
4. Onder sportiviteit valt ook het schrijven van de wedstrijd na een verloren wedstrijd in de knock-out fase. Mocht je, om wat voor reden dan ook, niet kunnen schrijven, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om een andere schrijver te regelen voordat je het toernooi verlaat. Niet altijd hoeft er na een verloren wedstrijd geschreven te worden, bij twijfel hierover meldt u zich altijd bij de wedstrijdleiding.
5. Wanneer je een wedstrijd hebt verloren door middel van een claimwedstrijd van de tegenstander, zoals genoemd onder 3, dan hoeft de volgende wedstrijd niet geschreven te worden, tenzij het gaat om een poulewedstrijd.
6. Wanneer je een wedstrijd moet schrijven, maar dit niet doet, en er ook geen vervangende schrijver is geregeld, zul je, bij de eerste keer dat dit gebeurt, worden geschorst voor het eerstvolgende toernooi. Hiervan zal een aantekening gemaakt worden op je persoonlijke online profiel. Bij de tweede keer niet schrijven krijg je een schorsing opgelegd van een half jaar op alle careertoernooien. De derde keer word je voor een jaar geschorst.
7. Er is geen restitutie van contributie mogelijk in het geval van schorsing.

                                                           

                                                              Toernooien en trainingen

Toernooien
1. Om deel te nemen aan toernooien van Mydartstraining is lidmaatschap van Mydartstraining vereist en dient er inschrijfgeld per toernooi te worden betaald.
2. Tijdens de carriéretoernooien wordt er gewerkt met een promotiesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat het niveau van deelnemers zo dicht mogelijk bij elkaar blijft.
3. Ook wordt er gewerkt met klasses. Voor elke klasse wordt er een apart toernooi gehouden met een eigen structuur en een eigen prijzenpot. De prijzenpot loopt op door middel van het inschrijfgeld.

 

4. De top vier van elk toernooi valt gegarandeerd in de prijzen. Voor de kwartfinalisten zal er door middel van het inschrijfgeld een prijs worden gecreëerd. Het aangegeven prijzengeld is per klasse gegarandeerd vanaf 26 deelnemers.

5. In principe wordt er gestart met het poules-systeem en wordt er later overgegaan op een knock-out fase. Mocht het starten met poules om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, dan behoudt de organisatie van het toernooi zich het recht om direct te kunnen starten met een knock-out fase.
6. Wanneer je op jaarbasis geen of nauwelijks prijzengeld hebt gewonnen bij Mydartstraining toernooien, dan mag je het volgende lidmaatschapsjaar een klasse lager beginnen in je toernooicarrière. De exacte bedragen staan in onderstaande tabel.

7. Het promotiesysteem is gebaseerd op het prijzengeld dat wordt verdiend door de deelnemer. Als het je lukt om binnen een jaar meer dat het totale gegarandeerde prijzengeld per klasse te winnen, dan ben je verplicht om het eerstvolgende toernooi een klasse hoger te gaan spelen. Als het je lukt om prijzengeld te verdienen in een hogere klasse, telt dit mee voor je promotiestatus in je reguliere klasse.

8. Een eerste klasse speler dient te promoveren naar de hoofdklasse op het moment dat deze de grens van €250,- passeert. Een tweede klasse speler dient te promoveren naar de eerste klasse op het moment dat deze de grens van €160,- passeert. Een derde klasse speler/speelster dient te promoveren naar de tweede klasse op het moment dat deze de grens van €125,- passeert.

 

 

Trainingen
1. Om deel te nemen aan de trainingen is een premium lidmaatschap van Mydartstraining niet vereist.
2. Leden van Mydartstraining betalen €2,50 per trainingsavond,
3. Voor deelname aan de trainingen is het aanmaken van een online profiel vereist. Hier zullen alle persoonlijke resultaten worden bijgehouden. Dit profiel kun je zelf aanmaken op mydartstraining.nl of zal worden aangemaakt op de plaats waar de training wordt gehouden. Op dit profiel worden al je persoonlijke resultaten bij gehouden.
4. De huisregels gelden ook voor de trainingsavonden.

 

KVK: 61982466
BTW: NL206572876B01

Adres : de Sniep 31, Diemen.

Bedrijfsnaam : Simply&Smart/darttraining

emailadres : info@mydartstraining.nl
Telefoonnummer : 0648250458